Ngày 26-6, tại Hà Nội, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối khu vực phía Bắc.

Hội nghị là dịp để cán bộ làm công tác kiểm tra có điều kiện nghiên cứu các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và cập nhật những kiến thức mới về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao năng lực thực tiễn, kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Đồng thời, góp phần tạo điều kiện cho các đại biểu bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức nhằm chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy trình, quy định của điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Tại Hội nghị, gần 200 đồng chí là đại diện thường trực Đảng ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra giám sát; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng thời hướng dẫn thực hiện các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.../.