Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

ĐOÀN TRƯỜNG THỤ

Tạp chí Cộng sản

Ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Báo Đảng cần tiếp tục đổi mới, ngày càng “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”

Nguyễn Tấn Toàn

Trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Quyết tâm đưa ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam trở thành một ngành kinh tế - công nghệ hiện đại, là một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa

Thùy Linh