TCCS - Ngày 1-4-2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Thông qua tọa đàm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ thẳng thắn; từ đó, nghiên cứu, tiếp thu và triển khai trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác dân vận nói riêng trong thời gian tới, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ ngày càng phát triển vững mạnh.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Báo cáo đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác dân vận của Đảng giữ vai trò rất quan trọng; từ thực trạng và kết quả công tác dân vận sẽ đánh giá được vai trò và ảnh hưởng của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đối với quần chúng nhân dân. Do đó, việc tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, giúp củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Quang cảnh tọa đàm_Ảnh: TTXVN

Công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiều điểm khác biệt so với công tác dân vận của các tỉnh ủy, thành ủy; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương không có hệ thống chính quyền cùng cấp, không gắn với địa bàn dân cư, đặc biệt là không có ban dân vận theo ngành dọc. Do đó, công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có hai đích hướng tới là: 1- Tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua thực hiện dân chủ ở cơ sở, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; 2- Thực hiện công tác dân vận của ngành trên phạm vi cả nước. Vì vậy, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong Đảng bộ Khối không chỉ tác động tích cực đến kết quả công tác ở các cơ quan trung ương, mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Tọa đàm nhận được 25 tham luận, trong đó có 7 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường. Các tham luận của tọa đàm tập trung làm rõ hơn 3 nội dung chính là:

Một là, những kết quả đạt được trong công tác dân vận, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các đảng bộ trong khối các cơ quan Trung ương thời gian qua; từ đó, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hai là, nội hàm, phương thức, yêu cầu, những công việc cụ thể của công tác dân vận trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là yêu cầu quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ và trách nhiệm làm dân vận trong tình hình hiện nay. Những mô hình hay, cách làm hay, hiệu quả trong công tác dân vận của các đảng bộ, chi bộ cần được nhân rộng và phát huy.

Ba là, giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong bối cảnh tình hình hiện nay ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói chung và ở mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng.

Trình bày tham luận tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những kết quả đạt được trong công tác dân vận của Đảng bộ Trung ương Đoàn thời gian qua, thể hiện ở các mặt: Làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; triển khai các giải pháp cụ thể để tiếp tục tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng và trưởng thành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực tham gia vào việc thực hiện những chính sách an sinh xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các phong trào hành động cách mạng của thanh niên; kịp thời biểu dương, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Tham luận “Thực trạng công tác dân vận của Đảng bộ và hiệu ứng lan tỏa từ việc tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật đúng, trúng, kịp thời”, đồng chí Nguyễn Đức Thụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thường xuyên quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc hằng năm, phân công 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp làm Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy giúp cho việc triển khai, đôn đốc, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện được kịp thời và hiệu quả hơn; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Văn phòng Quốc hội đã cụ thể hóa các nội dung công tác dân vận trong chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, gắn kết quả triển khai công tác dân vận với việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên định kỳ hằng năm; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ quan triển khai, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, duy trì tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở…

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham luận: “Thực trạng công tác dân vận của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hiệu ứng lan tỏa từ những chủ trương, phong trào do Trung ương Hội phát động đến các tầng lớp phụ nữ”, nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tính chất “kép” trong công tác dân vận tại cơ quan Trung ương Hội được Đảng bộ xác định rất rõ: Một mặt, mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan vừa là chủ thể nhưng đồng thời vừa là đối tượng của công tác dân vận; là chủ thể của công tác dân vận khi thực hiện nhiệm vụ với tư cách là thành viên của tổ chức được Đảng giao trách nhiệm nòng cốt trong công tác phụ nữ; mặt khác, là đối tượng của công tác dân vận, là “dân” trong mối quan hệ với Đảng ủy, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả, thành tích của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc trong thời gian qua; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như công tác dân vận nói riêng của Đảng bộ Khối.

Phân tích đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, hiệu quả công tác dân vận của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối không chỉ có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong đảng bộ mình, mà còn tác động đến chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu chiến lược, hoạch định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao việc Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ cơ quan nhà nước”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, đảng viên về công tác dân vận trong hình mới; ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ để cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức bằng các hình thức thích hợp để làm rõ những yếu tố thuận lợi, khó khăn và đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết liên quan tới công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền; đề nghị Đảng ủy Khối chỉ đạo để toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30-7-2021, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; tổ chức tổng kết 5 năm Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25-1-2017, về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”...

Kết luận tọa đàm, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã căn cứ vào thực tiễn, đi sâu phân tích, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc; từ đó, đưa ra đề xuất, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương để tiếp tục triển khai các hoạt động trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng để phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng./.