TCCS - Ngày 23-6-2021, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Đồng chí GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo _ Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo tọa đàm. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Tọa đàm tập trung vào một số vấn đề lý luận - thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hệ quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các kiến nghị, đề xuất.

Sau phát biểu chỉ đạo, định hướng nội dung tọa đàm của đồng chí GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương đã phát biểu tập trung vào các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gắn với công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, chống tham nhũng và tiêu cực; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng...

Các đại biểu đã phân tích, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trao đổi về những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, những nội dung công việc còn hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Từ tình hình thực tế đó, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị, giải pháp, yêu cầu nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Kết luận tọa đàm, đồng chí GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng, khoa học của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, đồng thời yêu cầu cần tiếp tục tổ chức các cuộc tọa đàm, khảo sát thực tiễn ở một số địa phương, sớm hoàn thiện xây dựng báo cáo tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới./.

Thùy Linh (tổng hợp)