Ảnh minh họa.

Vĩnh Phúc: Tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Thanh Hòa

TCCSĐT - Là một địa phương có cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chủ yếu khi mới tách tỉnh các đây 20 năm nhưng nhờ những biện pháp tích cực, chủ động trong thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, đến nay Vĩnh Phúc đã trở thành một tỉnh có cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ là chủ yếu, kinh tế tăng trưởng cao và tương đối ổn định, nguồn thu ngân sách nhà nước tăng đều qua mỗi năm.

Nguồn vốn ODA góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc

Việt Bách

Khánh thành Nhà máy công ty Bang Joo Electronics Việt Nam - Công trình chào mừng 20 năm tái lập tỉnh

PV

Công an Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập tỉnh

Mai Việt Bách

Cải cách hành chính ở Vĩnh Phúc: Tập trung xây dựng chính quyền điện tử

ĐT