TCCS - Huyện Lập Thạch đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đến hết năm 2025 có tối thiểu từ 9 làng văn hóa trở lên được xây dựng cơ bản đạt các tiêu chí của làng văn hóa kiểu mẫu.

Năm 2023, huyện Lập Thạch triển khai xây dựng 3 làng văn hóa kiểu mẫu tại các xã: Đồng Ích, Vân Trục và Quang Sơn _ Ảnh: vinhphuc.org.vn

Theo đó, năm 2023 huyện Lập Thạch triển khai xây dựng 3 làng văn hóa kiểu mẫu tại các xã: Đồng Ích, Vân Trục và Quang Sơn; đến năm 2025, huyện tiếp tục triển khai xây dựng từ 3 đến 6 làng văn hóa kiểu mẫu tại các xã: Sơn Đông, Bắc Bình, Tiên Lữ, Triệu Đề, Bàn Giản và thị trấn Lập Thạch.

Để đạt mục tiêu đề ra, trước mắt là hoàn thành xây dựng 3 làng văn hóa kiểu mẫu tại các xã: Đồng Ích, Vân Trục và Quang Sơn, huyện Lập Thạch đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như tăng cường triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xây dựng và triển khai Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu gắn với triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa; thôn văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn huyện.

Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân toàn huyện. Cùng với đó, huyện đã và đang đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch bảo đảm tính kết nối, đồng bộ, bền vững; đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trọng tâm là đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, viễn thông và năng lượng, chuyển đổi số; sắp xếp, chuyển đổi, xây dựng mới các mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên tiềm năng, thế mạnh; thúc đẩy phong trào phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp gắn với phát triển kinh tế.

Đồng thời, triển khai chương trình hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt hữu cơ; sản phẩm tiểu thủ công nghiệp; sản phẩm buôn bán thương mại; trang trí, thủ công mỹ nghệ... theo chương trình OCOP. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình toàn dân xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn.

Xây dựng và triển khai các biện pháp thu gom, trao đổi, thu hồi, tái sử dụng, tái chế chất thải từ hoạt động sản xuất, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp. Đề xuất và triển khai thực hiện các các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

Một trong những yếu tố cốt lõi được huyện Lập Thạch tiếp tục chú trọng thực hiện đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của người dân; khơi dậy khát vọng, đổi mới tư duy, tinh thần tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và nội lực của người dân trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện./.

Việt Nguyễn (tổng hợp)