Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng