TCCS - Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ngày 8-3-2024, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV chủ trì buổi làm việc_Ảnh: TTXVN

Cuộc làm việc diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến phát biểu thiết thực, góp phần vào công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV, trong đó tập trung đánh giá khái quát về sự phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay; làm rõ bối cảnh phát triển mới, cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra; xác định định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; đề xuất các giải pháp về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Kinh tế Trung ương trong việc tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Đảng về đường lối, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và trong thời gian qua đã tích cực tham gia tổng kết 40 năm đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cùng với việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Đảng về đường lối, chính sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục chủ động, ưu tiên tham gia đóng góp cho việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ban Kinh tế Trung ương tập trung vào những vấn đề lý luận, thực tiễn mới mang tầm quan điểm, định hướng chiến lược, chú trọng đến các vấn đề, như động lực và nguồn lực cho phát triển; việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế... Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kiến nghị của Ban Kinh tế Trung ương để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Trung Duy (tổng hợp)