Cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

PGS, TS. BÙI HOÀI SƠN* - ĐỖ THỊ THANH THỦY**

* Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - ** Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

“Làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - mô hình đặc trưng riêng của tỉnh Gia Lai

Phạm Thị Nhâm Anh

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Phát triển các không gian sáng tạo ở Hà Nội

PGS, TS. Bùi Hoài Sơn

Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Thực hiện liêm chính trong nghiên cứu khoa học tại Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

NGUYỄN THỊ NGA* - HOÀNG THU TRANG**

* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ** Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Về xã hội hóa hoạt động văn học - nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay

Trần Hoài Anh

PGS,TS, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh