Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành lịch sử Đảng, 65 năm Ngày truyền thống Viện Triết học và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thùy Linh

Trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hoàn thiện hệ thống chính sách hướng đến bao phủ toàn dân, bao trùm và toàn diện, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội dựa trên quyền con người

Hiếu Giang

Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Thu Thanh