Phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương - Thực trạng và giải pháp

PGS-TS Lê Chi Mai

Với 3 chương, nội dung cuốn sách cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về phân cấp ngân sách - bao gồm cả thẩm quyền quyết định ngân sách và thẩm quyền quản lý ngân sách; các giải pháp nhằm tăng cường phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương ở nước ta.

Thị trường lao động Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

TS Nguyễn Thị Thơm

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2007

7 thách thức lớn và 3 trụ cột chính của nền kinh tế Việt Nam hiện nay