Giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội: Nhìn từ quản trị vùng và địa phương

Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Hội thảo cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quý về giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội, gợi mở nhiều vấn đề Ninh Bình đang rất quan tâm, như: Tháo gỡ điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, gỡ nút thắt về cơ chế, chính sách trong thực hiện bảo tồn và phát huy di sản; về quản trị vùng và địa phương, liên kết vùng trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa; phát huy vai trò của cộng đồng, người dân trong quá trình phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết mối quan hệ của các chủ thể: Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng trong phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội; việc tài sản hóa các di sản văn hóa và phục dựng, cổ trang hóa các nghi lễ, trang phục... của các triều đại.

Bàn giải pháp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

Thúy Duy

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Kim Ngọc Đàm

Tạp chí Cộng sản

Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản