Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phong Như

TCCS - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam sang thời kỳ mới, miền Bắc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời cũng mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại, cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng; đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay...

Già hóa dân số ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách

Nguyễn Thu Thanh

Tạp chí Cộng sản

Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020)

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng tham gia công việc ở cơ sở miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số

HÙNG ANH

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương