Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Thùy Linh

TCCS - Tọa đàm bàn thảo sâu về việc bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ hợp lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn sẽ góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn; vấn đề tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân; vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn; bối cảnh mới và vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn…

Thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm thực thi Nghị quyết số 98/2023/QH của Quốc hội

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Hà Phương

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương: Góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất

Hà Phương

Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Hà Phương