TCCS - Ngày 2-5-2024, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 9 nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất (1975 - 2025), góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc kỳ họp_Ảnh: Hà Phương

Phát biểu khai mạc kỳ họp, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết, nội dung của Kỳ họp thứ 9 tập trung thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất (1975 - 2025), góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", góp phần cung cấp những căn cứ lý luận và thực tiễn phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp_Ảnh: Hà Phương

Với tầm quan trọng trên của kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các thành viên hội đồng và chuyên gia cao cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, trí tuệ tập thể, phát biểu, thảo luận những vấn đề trọng tâm của kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc và nghe trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu, nhấn mạnh, bổ sung một số vấn đề trọng tâm:

Một là, đánh giá bối cảnh thế giới và trong nước qua 50 năm đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội cùng những tác động đến sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hai là, một số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu qua 50 năm đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ba là, về thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục làm rõ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bốn là, về 5 bài học kinh nghiệm khái quát từ thực tiễn 50 năm đất nước thống nhất: (1) Kiên định các mục tiêu đã chọn; (2) Lấy dân làm gốc, dân là trung tâm; (3) Bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, có bước đi và hình thức thích hợp trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (4) Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; (5) Sự lãnh đạo, cầm quyền đúng đắn của Đảng.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào dự thảo báo cáo_Ảnh: Hà Phương

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra. 

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết của các thành viên hội đồng, thể hiện qua các ý kiến xác đáng, trí tuệ, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất (1975 - 2025), góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Quang cảnh kỳ họp_Ảnh: Hà Phương

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần có hiệu quả, kịp thời chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.