TCCS - Có được đội ngũ cán bộ tinh, gọn, hiểu việc, được sự quan tâm giáo dục của tổ chức đảng, sự theo dõi, giúp đỡ, giám sát của cấp ủy, của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân - là cơ sở để Đảng bộ huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với vị trí, nhiệm vụ, không phụ sự tin yêu của quần chúng nhân dân. Để đạt được kết quả nói trên, thời gian qua Đảng bộ huyện Tiên Yên đã có những nỗ lực trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, từ đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh   chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với đồng bào  cụm liên thôn Khe Lặc, Kéo Kai, Đoàn Kết, Khe Mươi và Nà Cam (xã Đại Dực, huyện Tiên Yên)_Nguồn: baoquangninh.com.vn 

Nỗ lực triển khai có hiệu quả các văn kiện của đảng bộ các cấp

Ngay sau khi có các văn kiện của đảng bộ các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên đã ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Tiên Yên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua,... phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, như sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; các cuộc họp, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân, khu phố; đẩy mạnh tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, tuyên truyền của huyện và cơ sở, trên các trang/tài khoản xã hội của cơ quan, đơn vị, cá nhân,... tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện.

Một nội dung quan trọng được Huyện ủy Tiên Yên quan tâm là, tiến hành bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; từ đó, nâng cao tính chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình gắn với phát huy dân chủ, tự giác của tổ chức đảng và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người.

Đảng bộ huyện Tiên Yên ban hành các nghị quyết ngắn gọn, rõ chủ trương, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp, phân công thực hiện rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Các nhiệm vụ trọng tâm giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc theo hướng rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải thiện theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố; hằng quý, duy trì tổ chức giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố…

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu bảo đảm thực sự cầu thị, tự giác, chân thành, khách quan, trung thực, tự phê bình thật nghiêm túc, mang tính xây dựng. Đảng bộ huyện tập trung kiểm điểm về trách nhiệm đối với công việc và nhiệm vụ của đơn vị; về phẩm chất cá nhân của cán bộ, đảng viên trên tất cả các mặt, từ nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật, đến quan hệ với quần chúng... Từ đó, giúp mỗi cá nhân thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa; đồng thời, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau; thực hiện phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; khi có khuyết điểm thì kiên quyết phê bình, khắc phục, không có tư tưởng dễ dãi, bao che và phải có kế hoạch sửa chữa. Trong tự phê bình và phê bình, không có tư tưởng tranh công, đổ tội; khi có khuyết điểm phải thành khẩn nhận khuyết điểm.

Hằng năm, có trên 90% tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện đã hoàn thành bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã viết bản cam kết thực hiện chủ đề hằng năm của tỉnh, của huyện gắn với giám sát việc thực hiện cam kết. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên đã nghiên cứu, vận dụng liên hệ với thực tiễn thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nội dung các bản cam kết cơ bản đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…; đồng thời, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên viết bản cam kết hằng năm bình quân  đạt trên 95%. Sau khi bản cam kết của các cá nhân được gửi về chi bộ, chi bộ thẩm định nội dung cam kết, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, lấy kết quả thực hiện làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá tổ  chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên  cuối năm. Trong đánh giá, sẽ chỉ rõ những kết quả đạt được và những việc chưa làm được, từ đó rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, còn tiến hành các đợt giám sát việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trọng tâm kiểm tra, giám sát là về công tác quán triệt, thực hiện kế hoạch cá nhân của bí thư cấp ủy, người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của các cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ huyện và những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật của Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với thanh tra đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiến nghị giám sát; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy theo quy định của Trung ương. Năm 2021, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình đồng bộ, hoàn thành 6 cuộc đột xuất, phát sinh; qua kiểm tra, thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 428.687.727 đồng; kỷ luật 2 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu trong triển khai, thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 3-1-2018, của Ban Bí thư khóa XII, về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Những điều đảng viên không được làm”; … đối với 19/31 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm; qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Đề cao vai trò kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với kết quả thực hiện của từng cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện Tiên Yên đã thực hiện 25 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua cán bộ phụ trách, theo dõi lĩnh vực, địa bàn; thường xuyên đưa việc đánh giá thực hiện cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống,… vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đồng thời, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tự giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Thường xuyên nắm bắt, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, giám sát kết quả việc thực hiện đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cụ thể hóa việc kiểm điểm, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII vào kiểm điểm, đánh giá của từng đảng viên và chi bộ, cán bộ, công chức hằng năm. Kết quả kiểm điểm là một trong những tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; việc kiểm điểm ghép với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; từ đó, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách  nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh ngay các trường hợp vi phạm.

Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành chương trình công tác, kế hoạch giám sát từng năm và tổ chức giám sát, khảo sát theo đúng kế hoạch; hoàn thiện nghị quyết của các kỳ họp; duy trì nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, chất lượng hoạt động của hai ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia lớp tập huấn do tỉnh tổ chức, đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026,... để nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

Huyện ủy Tiên Yên tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử. Hằng quý, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị giao ban giữa thường trực cấp ủy với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố; hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện hằng quý, theo chuyên đề, bảo đảm rõ nội dung để nắm và giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân.

Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tiên Yên có sự đổi mới, hướng về cơ sở, địa bàn, dân cư và tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức này nắm chắc tình hình nhân dân, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết; phát huy vai trò của đội ngũ chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện, tham gia ý kiến phản biện góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Yên chủ trì, tổ chức 3 cuộc giám sát theo kế hoạch.

Kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt

Kết quả của những hoạt động trên là, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ không chuyên trách xã, thôn, khu phố của huyện có ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, hiệu quả công việc được nâng lên; ngày càng nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của nhân dân, qua đó góp phần tích cực vào thành công trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Tiên Yên thời gian qua.

Công tác sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện quyết liệt, nhận được sự hưởng ứng của nhân dân (từ 119 thôn, khu giảm còn 76 thôn, khu); huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố trên địa bàn, đạt 100% đúng nhân sự hiệp thương. Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, kết quả bầu đúng, trúng, số lượng, cơ cấu, 100% các đồng chí bí thư chi bộ là trưởng thôn, khu phố.

Kinh tế của huyện tiếp tục đạt kết quả tích cực, các ngành kinh tế đều đạt tốc độ tăng trưởng khá và cơ bản bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra. Tổng giá trị sản xuất nền kinh tế tạo ra năm 2021 ước đạt 4.139,4 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), Chương trình giảm nghèo bền vững,... tiếp tục được huyện Tiên Yên triển khai tích cực. Đến nay, 10/10 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang phấn đấu năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Năm 2020, huyện Tiên Yên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1334/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, trong đó tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,1%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,65%. Thực hiện phân loại theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 16-7-2021, của Chính phủ; qua rà soát sơ bộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 0,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,55%.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ trong mọi thời điểm. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tập trung thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để có được tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới

Thứ nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong quán triệt, đổi mới mạnh mẽ tư duy, triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy được sức mạnh, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó, tập trung giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá một cách nghiêm túc kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, cũng như quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị huyện. Bảo đảm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khách quan, công tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ ba, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị và hướng vào việc thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của tổ chức. Trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, cần hướng mọi nỗ lực vào việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, song vẫn bảo đảm tính ổn định tương đối của tổ chức. Việc cơ cấu lại tổ chức phải gắn chặt với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tinh giản biên chế trên cơ sở xây dựng vị trí việc làm. Cần xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhằm phát huy thế mạnh của mỗi thành viên trong tổ chức và sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, bố trí đủ nguồn lực cần thiết gắn với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy một cách khoa học, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp; xác định rõ mục tiêu, tính hiệu quả, đối tượng thụ hưởng, nguồn lực thực hiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn với đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là của người đứng đầu. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới quy chế làm việc, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trên cơ sở bảo đảm theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích của Nhà nước, tập thể và cá nhân trong quá trình sắp xếp lại tổ chức. Vấn đề lớn và rất khó khăn hiện nay là giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp bị ảnh hưởng khi sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế. Giải quyết hài hòa, hợp lý, hợp tình việc này sẽ tạo nên sức mạnh mới cho tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Tiên Yên./.