Vận dụng tư tưởng ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KỶ

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Hiệp định Paris mở đường thống nhất đất nước và bài học cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam hiện nay

TS Nguyễn Thị Mai - Tô Thị Hạnh Nhân

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò trụ cột của công tác đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc

TS Nguyễn Thu Phương -  NCS Nghiêm Thị Thanh Thúy

Tạp chí Cộng sản - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ ra mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế: Thực trạng và phương hướng

LÊ THỊ THU HẰNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao