Phát triển làng nghề gắn với du lịch ở tỉnh Bình Định

PGS, TS. Đoàn Thế Hùng - TS. Nguyễn Đức Toàn

Trường Đại học Quy Nhơn

Tỉnh Quảng Bình phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

TS. HOÀNG THANH HIẾN

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Nghệ An từng bước khẳng định thương hiệu du lịch địa phương

Hồ Bá Tú

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phát triển mô hình người Hà Nội đi du lịch tại Hà Nội trong điều kiện bình thường mới hiện nay

Ngọc An - Hoa Lê

Tỉnh Quảng Ninh: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống

NGUYỄN THỊ THẢO