Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển nông nghiệp bền vững

Chu Tiến Quang - Lê Xuân Đình

Nông nghiệp bền vững đã bắt đầu được chú ý ở Hàn Quốc vào cuối những năm 1970. Ngay từ đầu, các tổ chức tư nhân, như Hiệp hội các trang trại lành mạnh và Hiệp hội nghiên cứu nghề nông trại hữu cơ (organic farming), nghề nông trại hữu cơ đã bắt đầu như một phần của các phong trào tôn giáo. Hiện nay, đã có toàn bộ 13 nhóm tiến hành hoạt động về nông nghiệp bền vững thông qua các tổ chức của quốc gia hoặc vùng.

Giới và vấn đề phát triển ở các nước Đông-Nam Á - nhìn từ góc độ văn hóa

Phạm Đức Dương

Xây dựng Cộng đồng Đông Á - những thành tựu bước đầu

Nguyễn Thu Mỹ

Nhìn lại thế giới năm 2006

Kim Phượng

Những xu hướng lớn của thế giới trong 20 năm tới