TCCS - Ngày 9-11-2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình hành động và Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị_Nguồn: bacninh.gov.vn

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 chương, 34 điều, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy…

Các đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo, đồng thời tham gia đóng góp về kết cấu cũng như đề nghị sửa đổi nội dung một số điều bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm các ngành, lĩnh vực; trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt; quy chế phối hợp với các cơ quan Trung ương trong quá trình hoạt động… qua đó, nhằm phát huy được trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn khóa đề ra.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng các ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo của các đại biểu; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện các dự thảo trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành theo quy định.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ động xây dựng các đề án, báo cáo trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021. Sớm hoàn thành việc rà soát và tổ chức tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 71, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, tổ chức tổng kết công tác năm 2020 gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm; nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020; chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ. Nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, quyết tâm triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ./.