Đảng bộ thành phố Hà Nội chú trọng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Nguyễn Thị Kim Thương

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong bối cảnh quốc tế hiện nay

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI

Trung tướng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng

Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

NGUYỄN TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình hiện nay

TS. Trần Văn Rạng

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng