Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: Thực tiễn, kinh nghiệm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PHẠM VIẾT THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tương lai và tiền đồ phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất tươi sáng

LÂM QUÂN

Mô hình hay, cách làm linh hoạt để gieo những “hạt giống đỏ” trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng cốt cán: Những dấu ấn và bài học kinh nghiệm từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trương Đức Thuận* - Nguyễn Khánh Dư**

*Tạp chí Cộng sản - ** Ban Tuyên giáo Trung ương