Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy hình thành nên chuẩn mực về “Tư cách người công an cách mệnh”

NGUYỄN THỊ THU THANH

Tạp chí Cộng sản

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân: Giá trị lý luận và thực tiễn

TRẦN QUỐC TỎ

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại biểu phụ nữ công an nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 75 năm công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân

LÊ TRANG

Tạp chí Cộng sản