TCCS - Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công an và ban chỉ đạo 35 của công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân phát triển về mọi mặt, nhất là chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cấp ủy các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng thực chất là cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đây là một hình thức mới, khó khăn, phức tạp trên mặt trận đấu tranh chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân.

Công an nhân dân luôn là lực lượng đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng_Ảnh: Tư liệu

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công an và ban chỉ đạo 35 của công an các đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đấu tranh, nhận diện quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân ngày càng đông đảo; chất lượng, trách nhiệm đấu tranh ngày càng cao, với hơn 2.400 đồng chí; đã tuyên truyền, lan tỏa hơn 540.000 tin, bài, bài hát, kịch, truyện ngắn, bút ký… về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, tiêu biểu như vở diễn “Tôi là người Việt Nam”, “Đường đua trong bóng tối”, “Quyết đấu giữa sương mù”, “Bản danh sách điệp viên”, “Người tù trao áo”, “Khát vọng của những linh hồn”, “Không phải là vụ án”, “Bão của hoàng hôn”..., qua đó góp phần tuyên truyền, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương chú trọng định hướng các cuộc vận động sáng tác, quảng bá văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí tập trung, chuyên sâu vào đề tài chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng nếp sống văn hóa ở các đơn vị cơ sở, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (12 bài được giải thưởng Búa liềm vàng, 9 bài đoạt giải Báo chí quốc gia, 115 tác phẩm được lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng, 15 tác phẩm đoạt giải do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; 34 tập thể, 85 cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen; 560 bài viết về điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt)(1). Mặc dù vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hoạt động đấu tranh của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân có lúc, có nơi còn hạn chế cả về nội dung, hình thức và kỹ năng, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá về tư tưởng chính trị, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ra sức xuyên tạc, phủ nhận đường lối văn hóa, văn nghệ cách mạng của Đảng ta; khoác áo “sáng tác văn học, nghệ thuật”, lợi dụng những văn nghệ sĩ dao động về tư tưởng chính trị, một số “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí suy thoái về tư tưởng chính trị để chống phá Đảng, Nhà nước; đòi “văn hóa phi chính trị”, xét lại lịch sử… Các thế lực thù địch phủ nhận, xuyên tạc sự chiến đấu, hy sinh vì chính nghĩa của lực lượng công an nhân dân; “bôi đen” hình ảnh người chiến sĩ công an, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân. Vì vậy, việc phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng là yêu cầu khách quan và rất cấp thiết.

Để hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, phát huy tốt vai trò của văn nghệ sĩ công an nhân dân đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau đây:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân về đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng là hoạt động khó khăn, gian khổ, lâu dài, phức tạp. Hơn nữa, các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và công an nhân dân, trong khi đội ngũ văn nghệ sĩ có tuổi quân, tuổi đời, tuổi nghề khác nhau, nhận thức chính trị, năng lực sáng tác không đồng đều, yếu tố cảm xúc chi phối nhiều đến sáng tạo, biểu diễn, tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ văn nghệ sĩ về vai trò, ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng là hết sức cần thiết.

Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công an và ban chỉ đạo 35 của công an các đơn vị, địa phương là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tổ chức lực lượng và chỉ đạo hoạt động đấu tranh, cùng với cơ quan chức năng, các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ văn nghệ sĩ nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Công an Trung ương(2).

Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông báo thời sự; giao ban, hội ý; tập huấn, bồi dưỡng; công tác giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học; sáng tác, thực hành biểu diễn; hội thi, hội thao, hội diễn; thi đua, khen thưởng; kiểm tra, giám sát,… Thông qua đó làm cho đội ngũ văn nghệ sĩ nắm chắc quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu, phương thức và kỹ năng đấu tranh; thấy rõ những thuận lợi, khó khăn và thực trạng chất lượng đấu tranh; nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đấu tranh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, biện pháp đấu tranh trong thực tiễn, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ đúng đắn, thái độ kiên quyết trong chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công an, ban chỉ đạo 35 của công an các đơn vị, địa phương là những chủ thể quyết định chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu tranh. Do vậy, tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trên cơ sở đó, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp thực tiễn đấu tranh. Quá trình lãnh đạo, cần thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện bảo đảm đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công an, ban chỉ đạo 35 của công an các đơn vị, địa phương tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ban hành các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; một số vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng dư luận, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong đấu tranh ở các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức lực lượng, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Các nhà văn tìm hiểu về nhiệm vụ chính trị của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân_Ảnh: nhandan.vn

Đội ngũ văn nghệ sĩ là lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ; nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nội dung, phương thức đấu tranh; chất lượng, hiệu quả đấu tranh của đội ngũ văn nghệ sĩ trên không gian mạng, từ đó tích cực, chủ động tham mưu với các cấp ủy, tổ chức đảng, ban chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh; bồi dưỡng cho đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và nội dung, phương thức đấu tranh. Thường xuyên quản lý, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, duy trì, đôn đốc đội ngũ văn nghệ sĩ ở từng cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để lan tỏa, chia sẻ những tin, bài hay; chỉ đạo, điều hành các đoàn, đội, chi hội văn học, nghệ thuật, đơn vị báo chí, truyền thông, tổ chức quần chúng… hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Quan tâm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ; động viên quần chúng sáng tác, khai thác, truyền bá và thưởng thức văn học, nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu tranh của đội ngũ văn nghệ sĩ, chủ động phát hiện những nhận thức, tư tưởng chưa đúng, còn xem nhẹ công tác đấu tranh; đồng thời, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, từng đồng chí cán bộ cần không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; xây dựng phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh công an nhân dân; thực hiện “nói đi đôi với làm”; gương mẫu trong sáng tác, dàn dựng, biểu diễn, lan tỏa, chia sẻ các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Định kỳ chỉ đạo sơ kết, tổng kết nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Lực lượng văn nghệ sĩ là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cần triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo; tăng cường công tác quản lý học viên; chủ động đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy. Thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; bám sát chủ đề chiến tranh cách mạng; công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực tiễn đời sống cán bộ, chiến sĩ để truyền thụ tri thức, kinh nghiệm, bồi dưỡng tài năng, tạo nguồn văn nghệ sĩ kế cận có chất lượng, đồng thời luôn gương mẫu trong tuyên truyền, quảng bá, biểu diễn nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, hấp dẫn, sức lan tỏa rộng khắp. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị văn hóa, nghệ thuật cần phát huy vai trò của những đồng chí có uy tín cao trong giới văn nghệ sĩ, đồng thời động viên họ tích cực tham gia trại sáng tác, cuộc vận động, cuộc thi, hội thi, liên hoan văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế để sáng tạo, tuyên truyền, lan tỏa những sản phẩm tốt, tin, bài hay, hình ảnh, video, clip đẹp, hấp dẫn lên các phương tiện truyền thông xã hội.

Văn nghệ sĩ ở các đoàn, đội, chi hội văn học, nghệ thuật cần duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, quy định hoạt động sáng tác, biểu diễn và đấu tranh; thường xuyên khuyến khích, động viên, giao nhiệm vụ và định hướng cho các thành viên tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức sáng tạo văn học, nghệ thuật; đăng tải, lan tỏa nhiều chương trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật có sức lôi cuốn, hấp hẫn người xem lên các phương tiện truyền thông xã hội; quản lý chặt chẽ con người, chất lượng hoạt động sáng tác, biểu diễn của từng đoàn, đội, chi hội; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời hoạt động đấu tranh của từng bộ phận.

Đội ngũ văn nghệ sĩ làm công tác xuất bản, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật cần tiếp tục được củng cố, kiện toàn và định hướng hoạt động đấu tranh, nhất là việc tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong xây dựng nội dung, chương trình, chuẩn bị tin, bài, công tác xuất bản, in và phát hành bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực; đồng thời, tích cực nghiên cứu tăng cường phát triển các loại hình truyền thông, sản phẩm thông tin chất lượng trên không gian mạng để góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông công an nhân dân thực sự chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Văn nghệ sĩ ở các tổ chức quần chúng, nhất là đoàn viên, thanh niên, cần thể hiện vai trò xung kích trong công tác đấu tranh trên không gian mạng. Đây là lực lượng đông đảo, trẻ trung, tương tác nhiều trên không gian mạng. Do đó, bên cạnh việc tổ chức chặt chẽ, hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, đội ngũ cán bộ đoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức, chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, tạo sức “đề kháng” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên động viên đoàn viên, thanh niên viết, sưu tầm tin, bài, hình ảnh, clip và sử dụng các phương tiện truyền thông phù hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Ba là, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với văn nghệ sĩ công an nhân dân.

Thi đua, khen thưởng là hoạt động cơ bản trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị nhằm cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc khen thưởng văn nghệ sĩ trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cần được tiến hành nền nếp, thông qua tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua hằng năm, các đợt thi đua cao điểm, trong đó cần quy định cụ thể nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp, tiêu chí, tiêu chuẩn để từng văn nghệ sĩ quán triệt, triển khai thực hiện. Một mặt, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp chủ động tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng những văn nghệ sĩ tiêu biểu trong hoạt động đấu tranh; mặt khác, quan tâm sâu sát, giải quyết những nhu cầu chính đáng của văn nghệ sĩ, cũng như tạo điều kiện giúp đỡ họ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập, công tác và rèn luyện.

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động của văn nghệ sĩ công an nhân dân trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Mỗi văn nghệ sĩ công an nhân dân cần tự học tập để nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lịch sử, truyền thống, văn hóa của dân tộc; Điều lệnh, Điều lệ của công an nhân dân để từng bước hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Mỗi đồng chí tự xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn và tích cực, chủ động trong học tập, công tác, rèn luyện, sáng tạo, tuyên truyền, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật để nâng cao năng lực đấu tranh; khắc phục những hạn chế, khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện, thời gian làm việc để có quyết tâm cao, gắn học tập, rèn luyện với tự học tập, tự rèn luyện nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tham gia hoạt động đấu tranh; kiên quyết loại bỏ tư tưởng tiêu cực, chủ quan, tự mãn. Mỗi văn nghệ sĩ cần cập nhật thông tin, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng đấu tranh, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên không gian mạng. Cần tích cực, tự giác viết bài, đăng tải thể hiện chính kiến, chia sẻ, lan tỏa trên không gian mạng các tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu trong huấn luyện, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, từng đồng chí phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt; gương mẫu “nói đi đôi với làm”; thường xuyên đấu tranh với những biểu hiện mất cảnh giác trước các luận điệu, nguồn thông tin sai trái.

Năm là, gắn hoạt động đấu tranh với chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

Môi trường văn hóa lành mạnh ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách của đội ngũ văn nghệ sĩ và trực tiếp tác động đến hoạt động động đấu tranh trên không gian mạng. Vì vậy, cần xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các cấp; xây dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị trong công an nhân dân lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; kiên quyết đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trong đó, nội dung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đơn vị văn hóa gương mẫu, chấp hành nghiêm Điều lệnh, “Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” là điều kiện quan trọng để tăng cường nhận thức, xây dựng, phát triển văn hóa và văn hóa ứng xử trong công an nhân dân; kịp thời quan tâm biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt; đồng thời, nhắc nhở, phê bình đối với những cán bộ, chiến sĩ là văn nghệ sĩ có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong thực hiện văn hóa công vụ./.

----------------------

(1) Báo cáo của Ban Chỉ đạo 35, Bộ Công an (2022): “Nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”

(2) Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 4-6-2019, của Ban Bí thư, “Về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội”; Kết luận số 76-LT/TW, ngày 4-6-2020, của Bộ Chính trị khóa XII, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quyết định số 1909/QĐ-TTg, ngày 12-11-2021, của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 69-KH/ĐUCA, ngày 20-8-2021, của Đảng ủy Công an Trung ương, “Về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công an nhân dân”…