TCCS - Bám sát định hướng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng về công tác cán bộ và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, của Thành ủy Hà Nội, “Về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”, các quận trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng những chương trình hành động cụ thể, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Một trong những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là Đảng ta đã tách nội hàm cán bộ từ xây dựng Đảng về tổ chức thành một nội dung riêng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(1). Điều này cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Bám sát định hướng chỉ đạo của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, công tác cán bộ được đẩy mạnh ngay từ đầu nhiệm kỳ, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương. Nằm trên địa bàn của Thủ đô Hà Nội, với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội phát triển năng động, các quận trung tâm của Hà Nội xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và yêu cầu, nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở là rất lớn. Do đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các quận ủy đã gấp rút ban hành các đề án, chương trình hành động cụ thể(2), hướng tới sự toàn diện trên tất cả các mặt của công tác cán bộ; cụ thể là:

Thứ nhất, công tác đánh giá cán bộ có chuyển biến tích cực, được thực hiện nền nếp; quá trình thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; lấy chất lượng, hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ hằng tháng, đánh giá lãnh đạo quản lý thực hiện đúng theo quy định của Trung ương và Thành ủy, đã công tâm, khách quan, thực chất hơn, có tác dụng tích cực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Tính đến tháng 12-2022, quận Đống Đa có 3697 tài khoản dùng trên phần mềm đánh giá, tỷ lệ đánh giá trên phần mềm đạt 98,2%, trong đó tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15,5%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79,9%, hoàn thành nhiệm vụ đạt 0,5%, không hoàn thành nhiệm vụ là 0%. Trong khi đó, tại quận Hoàn Kiếm, năm 2021 có 15,8% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2022, 17,18% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ hai, công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình.

Ngày 30-3-2022, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/QU, “Về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội” với mục tiêu trọng tâm là chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thành tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý. Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2035 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội(3).

Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã xây dựng, triển khai Quy định số 04-QĐ/QU, ngày 8-4-2022, “Quy định về công tác quy hoạch cán bộ” và Kế hoạch số 102-KH/QU, “Về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức hội khác thuộc Quận”. Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp. Kết quả là đã rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại (đưa vào quy hoạch 136 lượt, đưa ra khỏi quy hoạch 130 lượt) và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (đối với diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý: quy hoạch chức danh Ban Thường vụ 15 đồng chí (hệ số 1,15), các chức danh lãnh đạo quản lý của quận đảm bảo 1 - 2 đồng chí cho 1 vị trí; đối với diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý: các cấp ủy trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị xây dựng nguồn quy hoạch 1 - 2 đồng chí cho 1 vị trí, đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bảo đảm hệ số từ 1 - 1,2). Ban Thường vụ Quận ủy đã có quyết định phê duyệt nguồn quy hoạch đối với 167 đơn vị. Đến nay, cơ bản cán bộ quy hoạch của quận Đống Đa bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý.

Thứ ba, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng, tính thiết thực và yêu cầu kỹ năng công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kế cận để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng, bảo đảm việc bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ theo quy hoạch và tiêu chuẩn, chú trọng cán bộ được đào tạo, trưởng thành từ cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cơ bản các trường hợp trong quy hoạch đều được cử đi học các lớp lý luận chính trị(4).

Đối với quận Đống Đa, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, như: Mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2020, thông báo chiêu sinh và dự kiến mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị tại quận vào năm 2023; cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; cử 7 đồng chí tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; 3 đồng chí lớp hoàn chỉnh kiến thức; cử 1 đồng chí Thường trực Quận ủy tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chức danh cán bộ; cử 17 đồng chí là cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng do Thành ủy tổ chức. Qua nửa nhiệm kỳ, Quận ủy Đống Đa đã mở 226 lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch hằng năm bảo đảm chất lượng, thời gian với 50.713 lượt học viên.

Thứ tư, công tác bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ.

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đặc biệt chú trọng rà soát, lựa chọn các đồng chí quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận chưa qua cơ sở; các đồng chí cán bộ giữ chức vụ quá 8 năm liên tiếp; cán bộ có trình độ chuyên môn không phù hợp với công việc được phân công hoặc chưa phát huy được năng lực, sở trường công tác để xem xét, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác nhằm rèn luyện, thử thách ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, cần thiết, vừa để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, vừa để rèn luyện cán bộ trưởng thành trong thực tiễn. Quận ủy thực hiện tốt việc bố trí bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân của 18/18 phường đều không là người địa phương (đạt 100%).

Thứ năm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, thực hiện thường xuyên theo quy định. Ban thường vụ các quận ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nắm chắc diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tình hình các cơ sở đảng. Tiếp tục nắm tình hình an ninh chính trị, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022, của Bộ Chính trị, “Về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo thẩm quyền phục vụ công tác cán bộ, đảng viên, hoàn thành việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhiều trường hợp (phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ). Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài đi công tác, tham quan, du lịch và thăm thân được thực hiện đúng quy định.

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tại các quận trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, các quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây vừa là định hướng, vừa là giải pháp cơ bản, nhằm cụ thể hóa, “chuẩn hóa”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, dựa vào tiêu chuẩn, đặc điểm phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân; đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính đến nhu cầu và khả năng phát triển  của địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân người cán bộ. Đây vừa là giải pháp, vừa là nhiệm vụ xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ; kết hợp nhiều hình thức và phương pháp đào tạo tại trường, tại chức, thông qua thực tiễn công tác, học tập, chiến đấu,... của đội ngũ cán bộ với xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với chăm lo chính sách cán bộ.

Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ; phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo cán bộ; đánh giá cán bộ phải trên quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển. Trong tình hình hiện nay, cần coi trọng việc đánh giá đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân của cán bộ, nhất là tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Để đổi mới toàn diện công tác cán bộ hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực sự công tâm, khách quan và dân chủ. Căn cứ vào kết quả đánh giá mà rút ra nhận xét, kết luận về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng, triển vọng phát triển của từng cán bộ để bổ nhiệm, đào tạo, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, đồng thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn, tha hóa, biến chất ra khỏi bộ máy lãnh đạo của Đảng.

Ba là, thực hiện tốt chế độ quản lý cán bộ, nhất là quản lý chất lượng chính trị; bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ. Đây vừa là giải pháp, vừa là yêu cầu kết hợp biểu dương khen thưởng đúng mức các cán bộ có thành tích với việc kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ thoái hoá biến chất, vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và cá nhân dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nhất là quyền lực trong công tác cán bộ. Nghiêm khắc nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị để rút ra những bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.

Bốn là, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, chú trọng bảo đảm sự liên thông, gắn kết, cân đối, hài hòa giữa cán bộ nữ, cán bộ trẻ; tiếp tục thực hiện luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là người địa phương.

Thực hiện việc phân công cán bộ trong quy hoạch các chức danh cấp chiến lược đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các địa bàn, lĩnh vực quan trọng, vùng đồng bào dân tộc, vùng có nhiều khó khăn để đào tạo, thử thách, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu ban cán sự đảng, cấp ủy.

Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để cán bộ lãnh đạo, quản lý “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, suy thoái về đạo đức vào đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch cấp chiến lược. Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của Nhà nước và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ vi phạm, những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết nội bộ, kể cả khi đã chuyển công tác./. 

-------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 180
(2) Như: Quy định số 02-QĐ/QU, của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa, “Về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 03-QĐ/QU, của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa, “Về công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ quản lý”; Đề án số 13-ĐA/QU, của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa, “Về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án số 01-ĐA/QU, ngày 01-11-2021, của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 37-KH/QU, ngày 10-9-2021, của Quận ủy Hai Bà Trưng, “Về tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo”; Quy định số 858-QĐ/QU, ngày 03-11-2021, của Quận ủy Hai Bà Trưng, Về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 1040-QĐ/QU, ngày 29-12-2021, của Quận ủy Hai Bà Trung, “Về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Hai Bà Trưng”;..
(3) Hệ số quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đạt 1,58 lần, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 41%, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt 30,3%, 100% các đồng chí được quy hoạch có trình độ chuyên môn đại học (trong đó có 38,23% là thạc sỹ trở lên), 100% các đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
(4) Từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý I/2023 đã mở 258 lớp bồi dưỡng với 49.340 học viên, phối hợp với trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 151 học viên, tổ chức 256 lớp bồi dưỡng, tập huấn (Cụ thể: Khối Đảng: 131 lớp với 26.418 lượt học viên; khối đoàn thể: 32 lớp với 8.017 học viên; khối quản lý nhà nước: 95 lớp với 14.839 lượt học viên). Cử 16 cán bộ tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị.