TCCS - Hà Nội với vị trí là Thủ đô - trái tim của các nước, là Đảng bộ có vị trí rất đặc biệt, với truyền thống cách mạng kiên cường, hơn 91 năm xây dựng và trưởng thành, luôn phấn đấu thực hiện công tác Đảng xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước. Đảng bộ Thành phố Hà nội đặc biệt chú trọng vào những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ động phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 22-3-2021, về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, triển khai các công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt được kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt và với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ

Ngày 19-11-2021, Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, về quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, Quy định này quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, ngày 17-11-2021 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 07-QĐ/TU về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”. Quy định gồm 8 điều nêu rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc và 4 điều dành cho các quy định cụ thể. Quy định nhằm tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; đồng thời thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng...

Kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng và các đảng bộ trực thuộc

Xuất phát từ thực tiễn ở Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hà Nội thấy rằng cần khẩn trương rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với thực tiễn và các quy định có liên quan (nhất là các văn bản đã ban hành từ 10 năm trở lên), đồng thời ban hành quy chế mẫu phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Ban hành quy định thành lập và chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện, thị ủy nhằm bảo đảm sự thống nhất mô hình tổ chức cơ sở đảng giữa Đảng bộ Hà Nội với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, quy định về cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế do cấp ủy trực thuộc Trung ương quyết định, nằm trong tổng số biên chế đã được Trung ương giao, bảo đảm không làm tăng biên chế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án số 02-ĐA/ĐUK về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hằng năm đã đề ra, chú trọng tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát chuyên đề, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp. Nội dung các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng, sau giám sát kịp thời đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên (nếu có). 

Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra để nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xem xét giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và cán bộ phụ trách, theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai, thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình

Tự phê bình và phê bình trong Đảng là hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên chủ động chỉ ra ưu điểm để phát huy và vạch rõ khuyết điểm để khắc phục, giúp đảng viên và tổ chức Đảng luôn giữ vai trò người chiến sĩ tiên phong, người lãnh đạo…

Tổ chức Đảng thường xuyên giáo dục cho đảng viên thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt để các đảng viên thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt Đảng, coi nhẹ tự phê bình và phê bình. Qua công tác tự phê bình và phê bình, các đảng viên đã thấy được những điểm mạnh để phát huy, những điểm hạn chế để sửa chữa khắc phục. Từng cá nhân đảng viên qua công tác phê bình còn có thể khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực được giao.

Để thực sự nêu gương tự phê bình và phê bình, đòi hỏi mỗi tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp cao, chủ chốt đứng đầu cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật nghiêm túc, khách quan có lý có tình, mang tính xây dựng; đồng thời, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau; phải thực hiện phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; khi có bệnh thì phải kiên quyết “trị bệnh cứu người”, không được có tư tưởng dễ dãi, bao che, hoặc tranh công, đổ tội.

Thông qua những công tác mà Thành ủy Hà Nội đã triển khai trong thời gian qua, có thể nhìn thấy được sự kiên trì và quyết tâm của thành phố Hà Nội để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân. Hà Nội quyết tâm nỗ lực, gương mẫu thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả để sớm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ Hà Nội trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.