Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Thành ủy quản lý - một số bài học từ thực tiễn Thành phố Cần Thơ

Trần Thanh Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
22:06, ngày 11-05-2012
TCCSĐT - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI chỉ rõ: tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân yếu kém và bất cập về công tác xây dựng Đảng. Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhiều năm qua Đảng bộ Thành phố Cần Thơ rất chú trọng vấn đề này. Muốn chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì cần làm tốt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ

Tính đến cuối tháng 03-2012, đội ngũ cán bộ diện Thành ủy quản lý có 413 đồng chí, gồm trưởng, phó sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các quận, huyện và tương đương (trong đó, cán bộ nữ chiếm 15,54%); trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 24,9%, đại học chiếm 69,71%; trình độ chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 94,2%, trung cấp chiếm 5,8%.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ của Thành phố nói chung và cán bộ diện Thành ủy quản lý nói riêng đã có bước phát triển khá tốt về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đáng chú ý, bước sang năm 2012 trình độ sau đại học tăng 2,4 lần, trình độ chính trị cao cấp và cử nhân tăng gấp 2 lần so với năm 2009. Hầu hết, đội ngũ cán bộ thuộc Thành ủy quản lý có tư tưởng chính trị vững vàng, gương mẫu trong đạo đức lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên hàng đầu, được nhân dân tin tưởng và tín nhiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ đều có cố gắng tự học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực quản lý kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị; từng bước thích ứng trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong điều kiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở một số cán bộ, đảng viên dù không phổ biến nhưng đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và cản trở sự phát triển chung của Thành phố. Nguyên nhân do: công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy đảng chưa đúng mức; nội dung, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít đi vào chiều sâu, nặng về hình thức. Sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở một số cấp ủy đảng, đảng viên còn đơn giản, kém phong phú, chỉ dừng lại đọc báo cáo, ít đóng góp ý kiến - nhất là cán bộ, đảng viên trẻ. Công tác tự phê bình và phê bình thực hiện không thường xuyên, liên tục; nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được thực hiện nghiêm, có nơi còn buông lỏng. Trong khi đó, một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa gương mẫu về đạo đức lối sống, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, trách nhiệm người đứng đầu thể hiện chưa rõ nét.

Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Cùng với việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thành ủy Cần Thơ đã và đang tập trung  quyết tâm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc diện Thành ủy quản lý, như sau:

Một là, triển khai nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Không ngừng tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, nhất là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai là, tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết là chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả trong công tác phân công các đồng chí Thành ủy viên, trưởng, phó các sở, ban, ngành của Thành phố, cũng như quận, huyện xuống trực tiếp tham dự sinh hoạt cùng các chi bộ, đảng bộ thuộc các loại hình. Đặc biệt, Thành ủy tiếp tục tăng cường luân chuyển cấp ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể xuống quận, huyện và ngược lại.

Ba là, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, nhất là đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp theo Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI. Theo đó, khi kiểm điểm đánh giá phải liên hệ bản thân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; những cán bộ không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp thì kiên quyết sắp xếp, thay thế ngay mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện một cách nghiêm túc, bền bỉ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lôi kéo làm tha hóa cán bộ, đảng viên. Kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề chính trị phức tạp cho cán bộ. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết…; gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nói đi đối với làm; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cả 2 lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm tính toàn diện, chuyên sâu lĩnh vực, ngành quản lý. Thực hiện đa dạng hóa hình thức, loại hình đào tạo, bảo đảm đúng theo các tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ của từng cán bộ; chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo sau đại học cả trong và ngoài nước để có đội ngũ trí thức, khoa học giỏi trong từng ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành như quy hoạch, quản lý đô thị, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,… chấm dứt tình trạng đào tạo không đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ để hợp thức hóa các tiêu chuẩn cán bộ. Quan tâm hơn nữa công tác luân chuyển cán bộ, bảo bảo đảm cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua công tác lãnh đạo chủ chốt ở cấp dưới.

Bảy là, đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ, xem đây là khâu quan trọng, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chính vì vậy, đánh giá cán bộ cần bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu; xem xét mức độ tín nhiệm của cấp dưới và nhân dân; phát huy dân chủ, để nhân dân tham gia nhận xét đánh giá, góp ý cán bộ lãnh đạo, quản lý xem đây là việc làm thường xuyên của Đảng.

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên đây, Thành ủy Thành phố Cần thơ kiến nghị: Trung ương cần xem xét, sửa đổi bổ sung cơ chế theo hướng tăng thẩm quyền người đứng đầu, để bảo đảm người đứng đầu có đủ thẩm quyền cần thiết trong việc chủ động điều hành nhiệm vụ được phân công, gắn liền với trách nhiệm cá nhân, xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục xem xét đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là ở cơ sở để bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động./.