Thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống giữa tạp chí lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hà Phương

TCCS - Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu Thị chia sẻ nhiều kinh nghiệm về cách thức thúc đẩy đổi mới lý luận, làm tốt công tác tuyên truyền lý luận chính trị ở tạp chí lý luận chính trị của Trung ương Đảng; về nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học gắn với tổng kết thực tiễn; tăng cường tính gắn kết, liên thông giữa nghiên cứu khoa học lý luận chính trị với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc hình thành hệ bài viết chuyên luận chuyên sâu chất lượng, nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu của mỗi tác phẩm báo chí, tối ưu hóa hiệu quả tuyên truyền lý luận chính trị, xây dựng báo cáo tư vấn, góp phần đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; về kinh tế báo chí trong bối cảnh truyền thông số; về tăng cường đối ngoại và thông tin đối ngoại những vấn đề tầm lý luận chính trị gắn với mở rộng hợp tác quốc tế; kinh nghiệm quản trị nội bộ của cơ quan tạp chí, tổ chức bộ máy, nhân sự...

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Thùy Linh

Thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm thực thi Nghị quyết số 98/2023/QH của Quốc hội

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Hà Phương

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương: Góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất

Hà Phương