Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

TCCS - Những vấn đề lý luận rút ra qua tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước, mở đường, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, biến nguy thành cơ, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, làm rõ những đột phá về lý luận phát triển, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc, phấn đấu đạt mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

Thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống giữa tạp chí lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hà Phương

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Thùy Linh

Thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm thực thi Nghị quyết số 98/2023/QH của Quốc hội

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản