TCCS - Ngày 9-6-2022, tại tỉnh Nam Định, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Ban Biên tập, lãnh đạo chủ chốt các ban, đơn bị của Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nam Định.

Quang cảnh Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa Tỉnh ủy Nam Định và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản_Ảnh: Hà Phương 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, Nam Định là vùng quê có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến, tỉnh Nam Định đã đóng góp nhiều sức người, sức của, góp phần vào công cuộc giành độc lập của Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, Nam Định đang nỗ lực phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là quan tâm hỗ trợ đối với các đối tượng là lao động phi chính thức. Nam Định còn là một trong hai tỉnh về đích nông thôn mới của cả nước...

Tuy nhiên, Nam Định vốn là một tỉnh nông nghiệp, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu ngân sách nhà nước chưa cao. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tương đối phức tạp. Việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa thường xuyên... Với nhiều nỗ lực, hiện nay, Nam Định đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực, được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quan tâm tuyên truyền nhiều hơn các hoạt động của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, với bề dày truyền thống 92 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Cộng sản có sứ mệnh cung cấp tri thức lý luận, định hướng các vấn đề mang tầm tư tưởng trong toàn Đảng, góp phần củng cố, làm sáng rõ các vấn đề lý luận chính trị của Đảng, đặc biệt bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...  Tạp chí Cộng sản sẵn sàng phối hợp cùng Tỉnh ủy Nam Định để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Đoàn Minh Huấn tin tưởng, chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Nam Định và Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng tầm hơn trong giai đoạn tới, nhất là trong công tác tổng kết thực tiễn ở tầm lý luận.

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa hai cơ quan có mục đích tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa giữa Tỉnh ủy Nam Định và Tạp chí Cộng sản, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thông qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Đảng bộ và nhân dân Nam Định trong phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quảng bá hình ảnh Nam Định với bạn bè trong và ngoài nước. Thông qua tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên một số lĩnh vực; phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn. Từ đó, đề xuất với Trung ương quan tâm, chỉ đạo và tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm sự ổn định và phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nam Định.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa Tỉnh ủy Nam Định và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản_Ảnh: Hà Phương 

Tại hội nghị, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Nam Định thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025, chú trọng một số nội dung sau:

Một là, phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh Nam Định. Tuyên truyền, giới thiệu về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Nam Định trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm.

Hai là, phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo; gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh Nam Định, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Ba là, phối hợp tuyên truyền, tổng kết thực tiễn; trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị xanh, thông minh, hiện đại; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa; công tác an sinh xã hội…

Bốn là, phối hợp tuyên truyền tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, năng lực cạnh tranh nổi trội, những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh Nam Định, quảng bá giới thiệu hình ảnh Nam Định năng động, sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước.

Năm là, phối hợp tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh Nam Định, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng…

Sáu là, phối hợp trong triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Bảy là, đấu tranh với các hành động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn của tỉnh, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và trong toàn Đảng bộ.

Nhân dịp này, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trao tặng Hội Khuyến học tỉnh Nam Định số tiền 300 triệu đồng./.