Học và làm theo Bác góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội

Gia Huy

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nguyễn Đắc Thái

Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc Phòng

Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học và làm theo lời Bác

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới

ĐẶNG NGỌC HUY

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS Dương Thị Hà

Học viện Hành chính quốc gia