TCCS - Ngày 13-5-2024, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20-5-1924 - 20-5-2024) - nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, người con ưu tú của Thủ đô.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm_Ảnh: Hà Phương

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương…

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Truyền thống gia đình, truyền thống cách mạng của quê hương Cổ Loa đã hun đúc nên phẩm chất cao đẹp, trí tuệ, tài năng của nhà lãnh đạo cấp cao, nhà tư tưởng - lý luận xuất sắc của Đảng.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí Đào Duy Tùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, là bí thư chi bộ đầu tiên của xã Cổ Loa. Đồng chí trải qua nhiều cương vị, như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên; Phó Trưởng Ban huy động dân công Khu ủy Việt Bắc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng Biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) kiêm Thường trực Ban Nghiên cứu Lý luận Trung ương; Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư… Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là người cộng sản hết mực trung thành, tận tụy, một nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm nhìn trí tuệ cao, có những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhiều năm liền trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí đã dành trọn tâm sức, trí lực của mình cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm_Ảnh: Hà Phương

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đồng chí Đào Duy Tùng là nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng giai đoạn trước và trong thời kỳ đổi mới. Suốt quá trình công tác trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng (từ năm 1955 đến năm 1998), trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước khi bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí luôn thể hiện rõ phẩm chất cách mạng, với tư duy đổi mới, sáng tạo, khoa học, trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân,... Đồng chí cũng là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng đường lối đổi mới từ những năm 1980. Từ các lần “khoán thử” ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, “khoán 100” rồi “khoán 10”, đến Cương lĩnh đổi mới năm 1991. Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận về đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng chí đã góp công xây dựng bản “Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) đối với một số vấn đề thuộc quan điểm kinh tế”. Nội dung của bản kết luận này được đưa vào Báo cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng, đánh dấu sự đổi mới rất căn bản về tư duy phát triển kinh tế của Đảng ta. Đồng chí đã dành nhiều công sức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần hình thành nghị quyết từ Đại hội VI đến Đại hội VIII của Đảng và đã để lại nhiều tác phẩm, nhiều bài nói, bài viết có giá trị, tổng kết sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng,...; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh sắc bén, nghiêm túc, có hiệu quả chống lại các quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng... Từ tổng kết thực tiễn, đồng chí đã viết nhiều công trình có giá trị lý luận sâu sắc, như “Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta”, “Một số vấn đề công tác tư tưởng của Đảng”, “Sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế”, “Quá trình hình thành con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm_Ảnh: Hà Phương

Những cuốn sách, cũng như tư tưởng, lý luận của đồng chí Đào Duy Tùng thể hiện rõ 3 nội dung: (1) Nắm vững lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đổi mới, với tinh thần độc lập, tự chủ, biện chứng, sáng tạo; (2) Luận chứng khoa học về tính tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; (3) Góp phần làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu quý  phục vụ tổng kết 20 năm đổi mới (1986 - 2006), 30 năm (1986 - 2016) và hiện nay phục vụ cho tổng kết 40 năm, qua đó, Đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời góp phần phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, trong đó công tác tư tưởng - lý luận của Đảng tiếp tục được đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu bối cảnh tình hình mới.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tự hào về truyền thống cách mạng, về những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Kể từ ngày được giải phóng, trong suốt 70 năm qua, Hà Nội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước. Học tập, noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các bậc tiền bối và các thế hệ đi trước.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm_Ảnh: Hà Phương

Đại diện cho thế hệ trẻ Thủ đô phát biểu tại lễ kỷ niệm, đoàn viên Chu Hoa Bảo Trâm, Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, học tập và noi theo những phẩm chất trong sáng, trung thực, bản lĩnh của đồng chí Đào Duy Tùng, với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “Dưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn”, tuổi trẻ Thủ đô nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn đức, luyện tài; luôn xung kích, dấn thân, đi đầu trong nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội tạo mọi điều kiện để mỗi người trẻ có cơ hội, có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.