Tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

NGUYỄN LONG HẢI
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
17:27, ngày 18-02-2024

TCCS - Qua nửa nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025), góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển_Ảnh: doanhnghieptrunguong.vn

Nỗ lực, không ngừng xây dựng, củng cố và vươn lên

Sau hơn 16 năm thành lập, hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (viết tắt là Đảng bộ Khối) ngày càng ổn định, nền nếp; các quy chế, quy định được ban hành, sửa đổi, bổ sung ngày càng cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN)(1). Nhờ đó, mô hình tổ chức, bộ máy của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng được sắp xếp phù hợp hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các DNNN thuộc Đảng bộ Khối. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 3.389 văn bản(2) để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị; cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Khối thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp; cụ thể là:

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt; việc xây dựng quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, người lao động được các cấp ủy, người đứng đầu coi trọng, đặt lên hàng đầu và được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và nghị quyết nhiệm vụ công tác hằng năm.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III được tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có trọng tâm, hình thức đa dạng(3); tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt trên 97%. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt trong cán bộ, đảng viên về tính thiết thực, cấp bách của việc trang bị lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, truyền thống cách mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trước yêu cầu mới. Chủ động tổng kết thực tiễn sản xuất, kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu lý luận để làm rõ hơn bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của DNNN trong vai trò trụ cột, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cảnh giác và chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các ban chỉ đạo của đảng ủy trực thuộc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng(4). Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên được chú trọng; hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời định hướng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ và đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền được chú trọng(5); chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương cung cấp thông tin chính thống; giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn 2020 - 2023, đã có hơn 7.600 tác phẩm tham gia Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, nội dung đề cập đến nhiều vấn đề lớn được Trung ương và Đảng ủy Khối đặc biệt chú trọng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối và cộng đồng, xã hội. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(6), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28-4-2023, về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; trong đó, xác định văn hóa doanh nghiệp có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, là một phương pháp quản trị doanh nghiệp cơ bản, là nền tảng cho sự đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ mới cho doanh nghiệp, đơn vị. Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: 15% trở lên doanh nghiệp, ngân hàng được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã và đang trở thành việc làm thường xuyên và được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và chất lượng đảng viên hằng năm. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm của Đảng ủy Khối được các đảng ủy nghiêm túc thực hiện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, có chiều sâu. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; chủ động tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư; phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của tổ chức đảng trong kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với công việc, nói đi đôi với làm, xây dựng kế hoạch, tác phong làm việc khoa học, sâu sát, hiệu quả.

Thứ hai, coi trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ.

Mô hình tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp từng bước được hoàn thiện. Theo đó, Đảng ủy Khối đã xem xét, quyết định nâng cấp 11 đảng bộ cơ sở thành đảng bộ cấp trên cơ sở; thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho 27 đảng ủy cơ sở, nhằm khắc phục một phần tình trạng “đảng bộ cơ sở trong đảng bộ cơ sở”; Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 183 đảng ủy cơ sở có đủ điều kiện. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28-10-2022, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc đã thành lập 4 cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy (ban tuyên giáo, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, văn phòng); 31/31 đảng ủy đã bố trí 552 cán bộ, trong đó có 439 cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm, chú trọng. Các cấp ủy đã lãnh đạo, thực hiện nghiêm chủ trương bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ cơ sở đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), hội đồng thành viên (HĐTV) hoặc giám đốc doanh nghiệp (nơi không có chủ tịch HĐQT/HĐTV) theo Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20-12-2021, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”; chủ trương “đảng viên là người giữ chức vụ cao nhất trong doanh nghiệp đồng thời giữ chức bí thư cấp ủy, chi bộ cơ sở” theo Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 20-12-2021, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống”. Tiếp tục quan tâm, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, tổ chức sinh hoạt theo đúng thời gian, tự đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng được thực hiện theo quy định; đồng thời, duy trì có nền nếp nội dung sinh hoạt chuyên đề. Việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được các cấp ủy nghiêm túc thực hiện. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường; các chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên; hằng năm, đảng viên có bản cam kết rèn luyện tu dưỡng, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2-1-2020, của Bộ Chính trị, “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy Khối. Từ năm 2022, Đảng ủy Khối đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng bộ trực thuộc và coi đây là một căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng vào dịp cuối năm.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả tích cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như quản lý tài chính, đất đai, dự án đầu tư; phân công cấp ủy viên phụ trách cấp ủy trực thuộc; cử cán bộ của cơ quan ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Thực hiện công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; chủ động giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, nhất là người đứng đầu.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 3.735 tổ chức đảng và 24.226 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 22 tổ chức đảng và 96 đảng viên; giám sát đối với 3.444 tổ chức đảng và 18.926 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 17 tổ chức đảng và 1.038 đảng viên; giải quyết khiếu nại đối với 1 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 33 tổ chức đảng và 127 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 3.300 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng, quản lý việc thu, nộp, sử dụng đảng phí đối với 2.617 tổ chức đảng và 8.030 đảng viên; giám sát đối với 2.570 tổ chức đảng và 6.262 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 95 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 4 tổ chức đảng và 68 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 đảng viên.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối từng bước có sự chuyển biến tích cực; cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị quyết liệt, gương mẫu triển khai tổ chức thực hiện. Các đảng ủy trực thuộc đã ban hành chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hằng năm và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 và trong từng năm; nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Một số đảng ủy doanh nghiệp đã chủ động thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp. Hằng năm, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế về quản trị, về quản lý tài chính... Nhờ đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả tích cực.

Thứ tư, công tác dân vận được chú trọng và đổi mới.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị về công tác dân vận được nâng lên. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành phong trào thường xuyên tại doanh nghiệp(7); nhiều tấm gương điển hình, hạt nhân tiêu biểu với những mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng.

Phong trào “Dân vận khéo” được mở rộng, trở thành hoạt động thường xuyên, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động; củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp, đơn vị. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp đã tổ chức hàng nghìn cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về tư tưởng, chế độ, chính sách và cải thiện đời sống vật chất, điều kiện lao động, học tập, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe, góp phần không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc đình công, lãn công, không để đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Việc lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được các cấp ủy chú trọng, vận dụng linh hoạt và phù hợp với thực tế; các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của mỗi tổ chức. Hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp đã được triển khai và từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của người lao động với doanh nghiệp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong Khối đổi mới nội dung, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, đóng góp vào kết quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước(8). Từ đầu năm 2020 đến ngày 20-6-2023, tổ chức đoàn các cấp đã giới thiệu 15.362 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng, trong đó 6.069 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển DNNN và xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai đến các tổ chức đảng để thực hiện và chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của doanh nghiệp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy doanh nghiệp đã lãnh đạo bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế mối quan hệ công tác giữa đảng ủy với HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc; ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm, các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện chiến lược phát triển, các dự án đầu tư, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy trong DNNN thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trực tiếp mọi mặt của doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và các nhiệm vụ khác của doanh nghiệp theo quy định. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, như tài chính - ngân hàng, dầu khí, điện, than, khai khoáng, viễn thông, giao thông vận tải, cung ứng xăng dầu, lương thực,... vừa bảo đảm nền tảng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngành kinh tế khác, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và xuất khẩu. Các DNNN cũng giữ vai trò trọng yếu trong bảo đảm an ninh trong các lĩnh vực thiết yếu của đất nước, như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tiền tệ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của đất nước.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải làm việc với Đảng ủy Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam)_Nguồn: petrovietnam.petrotimes.vn

Tích cực, chủ động hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, quyết liệt, tập trung cụ thể hóa các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cụ thể như sau:

Một là, đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến DNNN và công tác xây dựng Đảng trong DNNN. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””. Chủ động phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022, của Ban Bí thư, “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”. Chủ động, kịp thời, nắm chắc tình hình tư tưởng; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, giải quyết, nhằm tạo sự thống nhất trong các cấp ủy và đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp về hoạt động của DNNN, về tấm gương người tốt, việc tốt, về cách làm hay, sáng tạo của cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thiện mô hình tổ chức đảng theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022, của Ban Bí thư, “Về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước”; chú trọng củng cố, hoàn thiện cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng Đảng theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28-10-2022, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”. Tiếp tục thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho những đảng ủy cơ sở có đủ điều kiện theo Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10-7-2023, của Ban Bí thư, “Về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”. Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ mô hình các tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên) đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức đảng. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DNNN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 47-QĐ/TW và Quy định số 48-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những quần chúng thực sự tiêu biểu, ưu tú; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị; quan tâm phát triển đảng viên ở những địa bàn khó khăn, đảng viên là công nhân, cán bộ quản lý.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng loại hình tổ chức đảng trong DNNN theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc; các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với doanh nghiệp. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân sự cấp ủy gắn với đội ngũ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Cụ thể hóa các tiêu chí và triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Khối; triển khai thực hiện “Sổ tay đảng viên điện tử”, “Sổ biên bản điện tử” trong sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 3-3-2022, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 4-10-2022, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, “Về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022, của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện các giải pháp khắc phục các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; chỉ đạo rà soát, kiện toàn bổ sung ủy ban kiểm tra, kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra; quy hoạch và chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Năm là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (năm 2022); đổi mới phương thức hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò chủ thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng tổ chức đảng, xây dựng doanh nghiệp. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (năm 2022), Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; ban hành nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”.

Sáu là, lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 12-5-2022, của Chính phủ, “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội” và Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21-6-2023, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm đề ra; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm hiệu quả, phát triển bền vững. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019, của Bộ Chính trị, “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; đẩy mạnh chuyển đổi số. Nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, chuẩn hóa hệ thống thông tin quản lý, quản trị rủi ro. Tăng cường thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật, công nghệ và quản lý kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, bảo đảm việc làm cho người lao động; bố trí, sắp xếp lao động tinh gọn, hiệu quả./.

----------------------------------

(1) Như: Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20-12-2021, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước” (thay thế Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 8-2-2010, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)”); Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 20-12-2021, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống” (thay thế Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 8-2-2010, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung là công ty)”); Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022, của Ban Bí thư, “Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước” (thay thế Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008, của Ban Bí thư, “Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước”); Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28-10-2022, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước” (thay thế Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13-2-2017, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”).
(2) Trong đó có 11 nghị quyết, 1 chỉ thị, 415 kết luận, 3 quy chế, 13 quy định, 5 hướng dẫn, 84 kế hoạch, 23 chương trình hành động và nhiều văn bản khác.
(3) Như tổ chức hội nghị trực tuyến mở điểm cầu tới cấp cơ sở, tài liệu hội nghị được mã hóa bằng QR Code và được gửi tới các đại biểu trước, trong và sau hội nghị; các cấp ủy dành 1/2 ngày để học viên tự nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch, thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động.
(4) 38/38 đảng ủy trực thuộc thành lập ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35) với trên 300 thành viên, tổ thư ký giúp việc với gần 200 thành viên; nhóm cộng tác viên với hơn 100 thành viên.
(5) Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối đã đăng tải trên 3.000 tin, bài, hình ảnh, video clip... phản ánh các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc; phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của Đảng bộ Khối; mở nhiều chuyên mục mới, như Giải báo chí xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng), Hộp thư bạn đọc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 7 tạp chí, hơn 80 bản tin, trang thông tin điện tử, trang web của các DNNN đã thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động của doanh nghiệp.
(6) Xem: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 143 - 144
(7) Đã có 61 cuộc thi, hội thi dân vận khéo được tổ chức; xây dựng được 568 mô hình “Dân vận khéo trên lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh”.
(8) Với tổng giá trị thực hiện các hoạt động tình nguyện trong thời gian qua đạt 172 tỷ đồng; đảm nhận 9.228 công trình thanh niên các cấp; 6.919 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hàng trăm tỷ đồng.