TCCS - Qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Lập Thạch đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Đồng thời, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm ổn định phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lập Thạch thống nhất chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát_Nguồn:  baovinhphuc.com.vn

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy duy trì tốt việc phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, các ngành, chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; phân công cán bộ huyện tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các đơn vị cơ sở. Ban Chấp hành Huyện ủy nghiêm túc xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với các ngành thuộc khối nội chính cấp huyện; giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Thông qua việc triển khai quy chế phối hợp đã tạo sự gắn kết, sự phối hợp đồng bộ, hai chiều có hiệu quả giữa các ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; tránh sự trồng chéo trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, hoạt động điều tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng như Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở, hằng tháng, hằng quý hoặc đột xuất, Thường trực Huyện ủy nghe Ủy ban kiểm tra huyện ủy báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ huyện để cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy duy trì tốt việc họp giao ban hằng quý với Uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp xử lý các tình huống xảy ra ở địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn.

Theo số liệu của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 312 tổ chức đảng và 551 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quá trình kiểm tra, cấp ủy các cấp làm tốt công tác thẩm tra, xác minh để làm rõ những sai phạm và mức độ vi phạm, từ đó, quyết định hình thức kỷ luật chính xác, đúng với mức độ sai phạm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của đảng, đồng thời, tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với công tác kiểm tra, Huyện uỷ duy trì tốt 20 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với 20 đảng bộ xã, thị trấn. 5 năm qua, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành giám sát 445 tổ chức và 717 đảng viên, tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương, Đề án số 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lập Thạch Nguyễn Thị Thạch cho biết, cùng với công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp nghiêm túc chấp hành kỷ luật trong đảng và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy các cấp và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 167 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; vi phạm về phẩm chất, đạo đức lối sống; vi phạm về quản lý đất đai; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; cố ý làm trái các quy định của Nhà nước… Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở đã kỷ luật 2 tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc của đảng. Việc thi hành kỷ luật đảng đã được các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện theo đúng phương châm, phương hướng và nguyên tắc “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật đảng”. Quá trình thực hiện luôn thận trọng và làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, thu thập các chứng cứ có liên quan, căn cứ đầy đủ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để phân tích, đối chiếu với các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm khách quan, chính xác, không để xảy ra oan sai.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Lập Thạch đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Từ đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng, tạo môi trường chính trị ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.