Vấn đề con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Minh Trí

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm các thế hệ học sinh miền Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

TÔ LÂM

Đại tướng, GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Những nội dung cốt yếu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trần Thị Thu Hoài

PGS, TS, Trường Đại học Kinh tế quốc dân