Vấn đề già hóa dân số ở Trung Quốc hiện nay

Vũ Phương Dung

Tạp chí Cộng sản

Châu Âu đối mặt với những thách thức về an ninh con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Chử Thị Nhuần

Viện Nghiên cứu châu Âu

Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

GS, TS. NGUYỄN QUÝ THANH - PGS, TS. TRẦN THÀNH NAM

Đại học Quốc gia Hà Nội

Vấn đề con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Minh Trí

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh