Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm quyền con người

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải 

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh