TCCS- Ngày 18-11-2023, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức buổi lễ ra mắt cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ ra mắt sách_Nguồn: daidoanket.vn

Tham dự lễ ra mắt có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lễ ra mắt được tổ chức trang trọng, nhằm thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn cuốn sách; giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách, giúp các cơ quan, các tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, học tập góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, là kết tinh của các giá trị cao quý và thiêng liêng, được hình thành qua quá trình dựng nước và giữ nước. Quần chúng nhân dân với ý chí quật cường, khát vọng cao cả, tập hợp tạo nên sức mạnh chung của dân tộc Việt Nam là khởi nguồn của khối đại đoàn kết. Đại đoàn kết toàn dân tộc từ truyền thống trở thành triết lý chính trị thân dân của ông cha ta với quan điểm “Quốc dĩ dân vi bản”, tức là nước phải lấy dân làm gốc (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Triết lý thân dân có nhiều yếu tố tiến bộ, là cội nguồn tạo thành sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, trường tồn trước những biến thiên của lịch sử, để “Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (Non sông nghìn thuở vững âu vàng) như khẳng định của vua Trần Nhân Tông.

Đoàn kết cũng là cơ sở để huy động sức mạnh toàn dân tộc, là mục tiêu cho sự phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đoàn kết là nguồn sức mạnh to lớn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong những giai đoạn quyết định của lịch sử và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước qua từng chặng đường phát triển. 

Đảng ta từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi và đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết chính là sức mạnh để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân ta bước vào sự nghiệp đổi mới, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Có thể khẳng định, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại huy hoàng bậc nhất của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày cuốn  sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"_Nguồn: daidoanket.vn.

Công trình được xuất bản là kết quả của sự chuẩn bị công phu, bài bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Cuốn sách có độ dày 748 trang, là một “cẩm nang” về khoa học lãnh đạo, để các ngành, các cấp, địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững những nội dung của đại đoàn kết, vai trò lãnh đạo của Đảng, nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hành đại đoàn kết dân tộc một cách hiệu quả.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thứ hai: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phần thứ ba: Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, đây là một cuốn sách rất quý, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp trong xã hội. Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Văn phong mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người. 

Cuốn sách được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, có giá trị đặc biệt. Cuốn sách sẽ là "cẩm nang" lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. 

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt cuốn sách và phát hành bản điện tử ấn phẩm: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc"_Ảnh: daidoanket.vn

Đồng thời, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như của Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết -Thành công, thành công, đại thành công".

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai, cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức xuất bản và giới thiệu đến bạn đọc cả nước sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin, khí thế, động lực, là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. 

Để lan tỏa ý nghĩa, giá trị to lớn, sâu sắc của cuốn sách, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngay sau buổi lễ hôm nay, các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở phiên bản điện tử và phiên bản giấy truyền thống; mở các chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu, lan tỏa giá trị nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các tổ chức thành viên của Mặt trận, nòng cốt là cơ quan tuyên giáo, cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc./.