TCCS - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII xác định, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xác định chuyển đổi số, đô thị thông minh là một trong 3 đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Tư liệu

Nhằm cụ thể  hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 28-5-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; đồng thời, xác định các quan điểm xuyên suốt trong quá trình tổ chức, thực hiện là:

Thứ nhất, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Chuyển đổi số giúp định hình tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số; là nhu cầu tất yếu trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sớm xác định lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, nhất là trong một số ngành, lĩnh vực thế mạnh của tỉnh là cơ hội để phát triển và đi trước trong thu hút các nguồn lực. Cần có đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Thứ hai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chú trọng kiện toàn bộ máy, phát huy nhân lực để thúc đẩy chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính trên tinh thần kế thừa và phát huy thành quả của chính quyền điện tử, là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tại địa phương.

Thứ ba, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, mang lại tiện ích, hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp và chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Ưu tiên chuyển đổi số và cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính ở các ngành, lĩnh vực có tác động, liên quan hằng ngày tới người dân, doanh nghiệp nhằm thay đổi nhận thức nhanh, sớm mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Thứ tư, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Dữ liệu số là tài sản quan trọng, cần được duy trì, phát triển liên tục và ngày càng hoàn thiện; bảo đảm được chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước, minh bạch thông tin, giảm đến mức tối thiểu việc yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải cung cấp thông tin. An toàn, an ninh mạng là thành phần xuyên suốt, không thể tách rời và bảo đảm để chuyển đổi số bền vững.

Nghị quyết xác định mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 của tỉnh phải bảo đảm thực hiện từ bằng đến cao hơn các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020, của Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về mức độ chuyển đổi số theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua Bộ chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh. Đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số và hình thành mô hình đô thị thông minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân; kinh tế số trở thành nền tảng cốt lõi thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ và xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, thịnh vượng. 

Xuất phát từ tầm quan trọng, sự cần thiết, việc thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, cần bám sát nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số. Vì vậy, để thực hiện được mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tiên phong, đi đầu, chủ động trong đề xuất các cơ chế thúc đẩy việc chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, cơ hội và thách thức trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, thúc đẩy chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả của việc chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Ba là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện.

Bốn là, thực hiện chuyển đổi số phải bảo đảm các chỉ tiêu, nội dung và gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh, cải cách hành chính, trong đó tập trung vào phát triển ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong quá trình tổ chức thực hiện Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương với chương trình chuyển đổi số, đề án phát triển đô thị thông minh và chương trình, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết vào chương trình hành động và kế hoạch hằng năm để thực hiện; trong đó, mỗi nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phải phân công cụ thể cá nhân lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện và có dự kiến thời gian hoàn thành; ưu tiên bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết theo đúng lộ trình; giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách... để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đối số, triển khai đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Các nội dung thực hiện Nghị quyết cũng được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm./.