Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh

Đào Hồng Lan

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

TCCS - Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhận thức rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đưa Bình Thuận trở thành tỉnh có nền kinh tế biển phát triển mạnh trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

Lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân: Kinh nghiệm của Cần Thơ

Trần Quốc Trung

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Nhất thể hóa, tinh gọn bộ máy đảng và chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Văn ĐỌc

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

NGUYễN VĂN VịNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai