Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng tham gia công việc ở cơ sở miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số

HÙNG ANH

Phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

TS TRẦN HỮU SƠN

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Nhận diện và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay

HIẾU GIANG

Phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyên Ngọc

Tăng cường hiệu lực pháp luật, kết hợp với phát huy vai trò của luật tục trong quản lý phát triển xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

Nguyễn Hữu Đông

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La