Kinh tế Mỹ và một số điều chỉnh chính sách

TS Đinh Thị Thùy Linh - Lê Thị Vân Nga

Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kinh nghiệm bước đầu của tỉnh Nam Định trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Phạm Gia Túc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Định hướng phục hồi, phát triển kinh tế khi đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới trong địa dịch COVID-19

PGS, TS. Nguyễn Văn Thạo

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu: Xu hướng cần đẩy mạnh và đẩy nhanh trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

PGS, TS. Ngô Tuấn Nghĩa

Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nguồn lực và động lực cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội trong điều kiện mới

THÙY LINH