Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ

BÙI VĂN QUANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản

Khai thác, phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế bền vững ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay

TS. BÙI VIỆT HƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Trần Huyền

Đại học Quốc gia Hà Nội