Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trường Đại học Hà Nội

Nâng cao phẩm chất, năng lực của phóng viên, biên tập viên ở các tạp chí lý luận chính trị

Thùy Linh

Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KÝ

Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

Một số nhận thức lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ

PGS, TS. ĐINH NGỌC GIANG

Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh