Tạo đột phá thể chế về quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới ở Quảng Ninh

PGS, TS. Phạm Văn Linh

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Định hướng phục hồi, phát triển kinh tế khi đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới trong địa dịch COVID-19

PGS, TS. Nguyễn Văn Thạo

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 - Tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương

Vũ Linh

Tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở

Lan Anh

Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới

Thu Thanh