Phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TS Nguyễn Khắc Trai

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TS ĐOÀN TRƯỜNG THỤ - HOÀNG THỊ THẢO

Tạp chí Cộng sản - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Những điểm mới nổi bật trong các quy định của Trung ương về công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

TS PHẠM NGỌC HÙNG

Tạp chí Cộng sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Kết quả từ dự báo khoa học, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàng Văn Tuyên

Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng