Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

NGUYỄN TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản

Nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

Mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay - Thực tiễn thành phố Đà Nẵng

TẤT TRƯỜNG

Nghiên cứu quốc tế và khu vực: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản