Vấn đề con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Minh Trí

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh