Thực thi EVIPA: Cơ hội và thách thức đối với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ Liên minh châu Âu vào Việt Nam

Dương Thái Hậu  - TS. Đinh Mạnh Tuấn

Viện Nghiên cứu châu Âu - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành công của các doanh nghiệp FDI cũng là thành công của Việt Nam

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN ĐỨC KHA

Tạp Chí Cộng sản

Phúc lợi đối với người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Đức Kha

Tạp chí Cộng sản

Tăng cường kết nối khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước

Việt Tùng