Để lời Bác dạy trở thành những điều trăn trở, suy nghĩ, day dứt, học và làm theo

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau - tư tưởng mang tầm chiến lược trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Hà(*), Nguyễn Thị Mai(**)

(*) PGS. TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (**) TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh